Όροι Χρήσης Ιστοσελίδων στο thecloudkeys.com

Εισαγωγή

Ο ιστότοπος thecloudkeys.com (εφεξής «site») ανήκει και έχει τεθεί σε λειτουργία από την Hospitality Services Ι.Κ.Ε. (εφεξής «η εταιρεία») και παρέχει πληροφορίες για τις υπηρεσίες της εταιρείας καθώς και αρθρογραφία και σχετικό περιεχόμενο που αφορά θέματα τουρισμού και βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων. Οι όροι και τυχόν προϋποθέσεις (εφεξής «οι όροι») που είναι διατυπωμένοι στο παρόν έγγραφο περιγράφουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουν οι επισκέπτες του site από την χρήση των πληροφοριών που παρέχονται στις επιμέρους ιστοσελίδες.

Η εταιρεία παρέχει την δυνατότητα μισθώσεων ακινήτων του χαρτοφυλακίου της και οι μισθώσεις αυτές διέπονται από περαιτέρω όρους και προϋποθέσεις που γνωστοποιούνται στις αντίστοιχες ιστοσελίδες και κατά την διάρκεια της διαδικασίας υποβολής νέας μίσθωσης από τους επισκέπτες.

Όροι

Από την στιγμή που οι επισκέπτες ανοίγουν το site της εταιρίας, διέπονται από τους παρόντες όρους & προϋποθέσεις, είτε περιηγούνται ανώνυμα είτε μέσω λογαριασμού για πρόσβαση σε υπηρεσίες και περιεχόμενο που δεν είναι δημοσιευμένο στο κοινό αλλά μόνο στους κατόχους λογαριασμού. Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό σαν επισκέπτης καλείστε να διαβάζετε εκ των προτέρων το περιεχόμενό με τους όρους. Αν, ως ανώνυμος επισκέπτης ή επισκέπτης με λογαριασμό, δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το site για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση που εκπροσωπείται ένα νομικό πρόσωπο, η αποδοχή των όρων εγγυάται από εσάς προσωπικά για λογαριασμό του νομικού προσώπου και συνεπώς έχετε το δικαίωμα να το πράξετε. 

Χρήση και Όροι Περιεχομένου

Το περιεχόμενο που είναι δημοσιευμένο στο site και σε οποιαδήποτε μορφή (κείμενα, φωτογραφίες, πολυμέσα, προγραμματιστικός κώδικας, κ.ο.κ.) είναι πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύεται από τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και σε μερικές περιπτώσεις είναι πνευματική ιδιοκτησία τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων και έχουν εγκρίνει την δημοσίευσή του στο site. Όλο το περιεχόμενο είναι ιδιοκτησία της εταιρείας και δεν παρέχεται κανένα δικαίωμα χρήσης εκτός από τα παρακάτω.

Κάθε επισκέπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο (να το αποθηκεύσει στον προσωπικό του υπολογιστή) αποκλειστικά για ιδία χρήση χωρίς το δικαίωμα να δώσει άδεια χρήσης σε κανένα τρίτο πρόσωπο νομικής ή προσωπικής φύσης παγκοσμίως.

Το περιεχόμενο παρέχεται από την εταιρεία για γενική πληροφόρηση και μόνο. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αντιγραφή και η διαφοροποίηση του περιεχομένου από οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση στον κώδικα του λογισμικού του site καθώς και οποιουδήποτε άλλου λογισμικού χρησιμοποιείται για τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης, αφαίρεσης, και αναπροσαρμογής του περιεχομένου οποτεδήποτε και χωρίς την γνωστοποίηση ή την έγκριση οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, όπως αυτή επιθυμεί, συμπεριλαμβανομένων και των όρων χρήσης. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των όρων ή/και οποιαδήποτε τροποποίησή τους. Το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο σε άτομα που βρίσκονται στο 18ο έτος της ηλικίας τους και άνω. Κανένας επισκέπτης κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση του περιεχομένου ή να ενεργεί για λογαριασμό τρίτου προσώπου.

Ως επισκέπτης συμφωνείτε, αποδέχεστε, και συνομολογείτε ότι θα κάνετε σύννομη και πρόσφορη χρήση του site ή/και του περιεχομένου. Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους, χρήσης του site, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την εταιρία για τη θετική και αποθετική της ζημία.

To site περιέχει διασυνδέσεις (links) προς τρίτες ιστοσελίδες. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την χρήση του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών. Οι διασυνδέσεις (links) προς άλλες ιστοσελίδες δεν εννοούν σε καμία περίπτωση ότι η εταιρεία συμφωνεί με το περιεχόμενο τους.

Σε περιπτώσεις αναφοράς προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων στο περιεχόμενο του site η ευθύνη του περιεχομένου ή/και των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών αυτών είναι αποκλειστικά του ιδιοκτήτη τους. Σε καμία περίπτωση δεν φέρει την ευθύνη η εταιρία για τυχόν ζημιές ή/και επανορθώσεις ή/και απώλειας ή/και ζημίας που επήλθαν άμεσα ή έμμεσα από την χρήση του περιεχομένου των ιστοσελίδων ή/και των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών αυτών.

Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας λογισμικού ή/και προσωπικού υπολογιστή (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε περιήγηση ή/και διεπαφή με το site και σε καμιά περίπτωση η εταιρία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση δυσλειτουργίας του υπολογιστή ή συστήματος απ’ το οποίο γίνεται η πρόσβαση στο site.  Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα του site, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν προκύψουν.

Συμπεριφορά Επισκεπτών

Οι επισκέπτες του site οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση του site και σε σχέση με αυτό (απόπειρα παράνομης πρόσβασης ή λήψης αρχείων συστήματος). Ως επισκέπτης του site ευθύνεστε για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο site, αναγόμενη στη κακή, αθέμιτη ή χρήση για παράνομο σκοπό του site και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού.

Αποποίηση και Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελέγξει την επιστημονική ακρίβεια όλου του περιεχομένου του site, υπάρχει πιθανότητα κάποιες πληροφορίες να μην είναι ακριβείς ή να μην έχουν ελεγχθεί επιστημονικά. Η εταιρεία δεν φέρει σε καμία περίπτωση την ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και έναντι οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου για οποιαδήποτε πληροφορία είναι δημοσιευμένη στο site ή για τυχόν ζημιές ή/και επανορθώσεις ή/και απώλειας ή/και ζημίας που επήλθαν άμεσα ή έμμεσα από την χρήση του περιεχομένου του site ή του περιεχομένου. 

Οικονομικές Συναλλαγές

Κάθε οικονομικής φύσεως συναλλαγή μεταξύ της εταιρίας και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου παραμένει απόρρητη και δεν δημοσιοποιείται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει, κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης από τις αρμόδιες αρχές.

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία σέβεται το προσωπικό απόρρητο κάθε επισκέπτη του site. Η πολιτική απορρήτου αναφέρει τις πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώσει το site και τον τρόπο που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν. Επίσης αναφέρει ενέργειες στις οποίες επισκέπτης πρέπει να προβεί αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα.

Οι αναφερόμενοι όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι επισκέπτες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση και περιήγηση του site συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση οποιαδήποτε απορίας ή ερώτησης σχετικά με τους όρους χρήσης του site ή τυχόν προβλήματα μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας του site.

Γενικά

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.